Připojení k MySQL z asp

Pokud chcete otestovat připojení k MySQL databázi, vytvořte skript - například MySQL.asp a do něj zkopírujte následující kód. Doplníte správný login, heslo, adresu serveru a název databáze (vše si můžete nechat zaslat po přihlášení do zákaznické administrace).

Skript nakopírujte do libovolného adresáře a zavoláte ho přes prohlížeč. Například je-li nahraný do rootu webu (adresář /www), napište do prohlížeče: http://www.domena.koncovka/MySQL.asp
 
<%@LANGUAGE="VBScript"%>
<%
Option Explicit
Response.Buffer = True
Dim dotazSql,objRst,conSql,conStr
 
conStr = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=server;uid=jmeno;pwd=heslo;database=nazevdb"
Set conSql =  Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conSql.Open conStr
dotazSql="SET character_set_client=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="SET character_set_connection=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="SET character_set_results=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="Select * from tabulka"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
do while not objRst.Eof
Response.Write(objRst("pnazev"))
objRst.MoveNext
loop
objRst.Close
Set objRst=Nothing
conSql.Close
Set conSql=Nothing
%>